آرمان را نباید فراموش ساخت اما می توان ھر دم ، به روشی بھتر برای رسیدن به آن

اندیشید .


میان گام نخست و آرمان بازه ای نیست ، آنچه داریم اندازه نیروی کنونی ماست .


عشق ھمچون توفان سرزمین غبار گرفته وجود را پاک می کند و انگیزه رشد و باروری
روزافزون می گردد .


کمک به ھمگان ، عشقی است که به برجستگان کمک می کند راه ھای سرفرازی را
بیابند .


سختی ھای بزرگ به آدمیان نیرویی دو چندان می بخشند .


مستمند کسی است ، که دشواری و سختی ندیده باشد .


گذشتن از سختی ھای پیش رو ، چندان سخت تر از آن چه پشت سر گذاشته ایم
نخواھد بود .


آنچه بدست خواھی آورد فراتر از رنج و زحمتت نخواھد بود .


دوستی با رنج ھا و درد ھا مانند دوستی با دشمن ستیزه جو ست ، باید بر ناراستی
ھا تاخت که این تنھا راه ماندگاریست .


رنج آدمی را نیرومند می سازد برسان کوھستان سخت .


بھبودی زخم شمشیر بسیار تندتر از زخم دل آزرده است .


رنج در پس ھر کار ناشایست آشیانه دارد .


خارھای کوچک زخم به جان نمی زنند ، بلکه با او می آمیزد برای روزھای سختر .


در سرزمینی که آذرخش و طوفان میدان داری می کنند کسی به فکر فردا نیست .


تمنای واپسین آدمی ، شناور شدن در بسامدھای گیتی است .


نرمش و سازگاری با گیتی از ھر کمین دلھره آوری ، رھایی مان خواھد بخشید .


مرگ و نیستی وجود ندارد دگرگونی آینده ھمه پدیدگان است .


ریشه کارمند نابکار ، در نھاد سرپرست و مدیر ناتوان است .


مدیران پر حرف ، وقتی برای عمل ندارند .


مردم با فداکاری ، خوشبختی را به ھم ھدیه می دھند .


پوزش خواستن از پس اشتباه ، زیباست حتی اگر از یک کودک باشد.


کسی که ھمسر و کودک خویش را رھا می کند ، در پی خفت ابدیست.


بی پناھی و سرگردانی کودک امروز بیش از ھر زمان دیگری ست .


اھل سیاست پاسخگو ھستند ! البته تنھا به پرسشھایی که دوست دارند .


مھم ترین رازھای نھان سیاست بازان ، چیزی جز پیگری اندیشه مردم کوچه و بازار
نیست .آدمھای پلیدی ھستند که با زمان سنجی مناسب ، از نگرانی ھای ھمگانی بھره می
برند و خود را یک شبه رھایی بخش مردم می خوانند .


کوشش ھای سیاسی برای جوانان ، مردابی مرگبار است .


تنھا میھمانی را بپذیرید ، که بتوانید بدرقه اش کنید .چو گرمای تن مردان و زنان کھن به آسمان پر کشید با یاد خویش اندیشه ھواخواھان
خود را گرما دھند .


نگاه مردان و زنان کھن ایستا نیست آنھا دورانھای آینده را نیز به خوبی می بینند .


پشتکار گوھر مردان و زنان فرھمند است .


بوی خوش بھشت در سخن زنان و مردان پاک نھاد جاریست .برآزندگان خواھند ساخت سرآیندگان از پس آن خواھند سرود و زمین آیندگان را بارور
می سازند .


برآزندگان سپاه یاران خویش را تنھا در آمدگان و زندگان نمی بینند .برآزندگان چشم در دست پر از بذر خویش دارند و آسمانی که مھربان است صدای
غرش آذرخش و توفان آنھا را از راه خویش برنمی گرداند .


دارایی برآزندگان ، دلی سرشار از امید است به پھنه و گستره آسمانھا .


کمر راه ھم در برابر آرمان خواھی برآزندگان خواھد شکست .کجاست سینه کش کوھستان سرد و بلندی که گامھای برآزندگان را بر تن خویش به
یادگار نداشته باشد ؟ .


میھن پرستی ھنر برآزندگان نیست که آرمان آنان است .


چه فریست زندگی را آنگاه که : برآزندگان را نشناسی ؟ و در خود بپیچی ؟ . 


ھیچ گاه در برابر فرزند ، ھمسرتان را بازخواست نکنید .


از گردش زمانه آموختم که نباید نام مردگان خویش را بر زندگان بگذاریم .


فرمانروای بزرگ مردم خویش را در ھیچ کجای دنیا از یاد نمی برد و ھمیشه پناه آنان
است .


سردمداران ناشایست ترسشان از ناکارآمدیشان نیست ، دوری از فرمانروایی آنھا را
می ترساند ! .


بیچاره مردمی که فرمانروایانش رایزن ! ، و رایزنانشان فرمانروا ھستند .


فرمانروای دانا می داند ، ھیچ ندای با کُشتن خفه نمی شود .

پیچک

جاوا اسكریپت

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic